Fizika BSc záróvizsga

A Fizipedia wikiből
(Fizika BSc fizikus specializacio zarovizsga szócikkből átirányítva)


Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók

A záróvizsgával, szakdolgozattal kapcsolatos határidőket és tennivalókat a kari záróvizsga-oldalon tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni a Fizika Tanszék által szervezett záróvizsgákkal kapcsolatban.

A záróvizsgát rendszerint a specializációtól függetlenül az a tanszék szervezi („anyatanszék”), amelynek a témavezető (ill. külső témavezetés esetén a belső konzulens) az alkalmazottja. Az anyatanszék záróvizsga-felelősének kell elküldeni határidőre a szakdolgozatot elektronikus formában, és nála kell jelentkezni záróvizsgára is a neptunos jelentkezésen felül. Az egyes tanszékek záróvizsga-felelősei:

 • Atomfizika Tanszék: Kiss Gábor
 • Elméleti Fizika Tanszék: Kugler Sándor
 • Fizika Tanszék: Fehér Titusz
 • Nukleáris Technika Intézet: Czifrus Szabolcs

A záróvizsga pontos menete és tételsora az anyatanszéktől függetlenül a BSc specializáció függvénye.

Határidők 2020-ban

A Fizika Tanszékre mint anyatanszékre beadandó szakdolgozatokat kérjük legkésőbb 2020. május 29. délig elektronikusan (PDF) elküldeni az anyatanszéki záróvizsga-felelősnek, és – a rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel – később meghatározott határidőig nyomtatott formában, két példányban leadni Berhidi Júliának a Fizikai Intézet titkárságán vagy a könyvtárban.

A záróvizsgákat legközelebb várhatóan 2020. június 22. és július 3. között tartjuk.

Záróvizsgára jelentkezni a Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák menüjében ÉS a neptunos jelentkezéssel egy időben a tanszéki záróvizsga-felelősnek (ld. a kari oldalt) küldött e-mailben kell (ha ez utóbbira nem érkezne visszaigazolás 2 munkanap alatt, akkor kérjük ismételten jelentkezni). Az e-mailben kérjük az alábbi adatokat elküldeni:

 1. Hallgató neve, e-mail címe, Neptun-kódja, specializációja.
 2. Témavezető neve, e-mail címe, intézete (munkahelye). Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, e-mail címe és intézete is.
 3. Szakdolgozat azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
 4. A záróvizsga-szigorlathoz választott haladó modul (ld. lejjebb) megnevezése.
 5. Esetleges megindokolt igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).
 6. Aki felvételizni kíván mesterképzésre, akkor mindenképp jelezze ennek tényét és azt is, hogy a BME Fizikai Intézetébe-e, mert ez befolyásol(hat)ja a záróvizsga időpontját, ill. a hozzánk jelentkezőknél a záróvizsga menetét is.

A szakdolgozatra és a záróvizsgára vonatkozó szabályok. (Az e szabályzatban leírtaktól függetlenül a dolgozat beadási határideje az, amit a kari oldal közöl.) A TTK fizikus képzésre vonatkozó oldalán a szakdolgozat, záróvizsga és az MSc felvételi további szabályai is megtalálhatóak.

Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

A kari honlapról letölthető az útmutató. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az útmutató 2.6. pontjában említett URL típusú hivatkozások esetén azok letöltésének idejét is meg kell adni, hiszen enélkül nem teljesül a források egyértelmű azonosíthatóságának követelménye.

Dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok

A dolgozatokat, a témavezetői értékeléseket és bírálatokat folyamatosan gyűjtjük és tesszük elérhetővé az anyatanszékek megfelelő honlapjain (jelszóval védett oldalakkal kapcsolatban a záróvizsga-felelős tud további felvilágosítással szolgálni):

 • Atomfizika Tanszék
 • Elméleti Fizika Tanszék
 • Fizika Tanszék
 • Nukleáris Technika Intézet

Tételsor

Az új, 2016 nyarától érvényes tételsor letölthető. Figyelem! A régebbi képzésben részt vevő, vagy akár záróvizsgát is ismétlő hallgatók is az új tételsor szerint fognak vizsgázni a TVSZ 149.§ (2) értelmében. Aki úgy gondolja, hogy a régi rendszer szerint kellene vizsgáztatnunk, legkésőbb a záróvizsgára való jelentkezésnél írja ezt meg, hogy érdemben elbírálhassuk a felvetését!

Útmutató a tételsorhoz

A záróvizsga-tematika két részből áll. Az alaptematika az összes záróvizsgázó számára közös. A modulokból a fizikus specializáció hallgatóinak az egyik hattételes modult kell a záróvizsgára való jelentkezéssel egyszerre megjelölniük, a második tételt abból fogják kapni. Az alkalmazott fizika specializáció hallgatóinak két háromtételes modult kell megjelölniük, e hat tétel közül fogják a második tételt kapni.

A záróvizsgán az alapvető összefüggéseket és jelenségeket kérdezzük. Nem célja a vizsgának hosszas levezetések vagy apró technikai részletek számonkérése. A felkészülés során elsősorban a jelenségek leírására, az adott jelenségkört meghatározó fizikai törvények megfogalmazására, az ehhez szükséges alapvető mennyiségek és összefüggések megértésére koncentráljanak.

Iránymutatásként: tételenként kb. egy-másfél A4-es oldal terjedelmű vázlatban össze kell tudniuk foglalni a lényeges ismereteket.

A záróvizsgák beosztása

A vizsgabeosztást, a dolgozatokat, azok témavezetői értékelését és bírálatát a Fizika Tanszék a saját záróvizsga-honlapján teszi közzé (a jelszó ugyanaz, mint amit máshol is használni szoktunk, ill. e-mailben a záróvizsga-felelőstől lehet megkérdezni), folyamatosan, amint azok elérhetővé válnak. Az Elméleti Fizika Tanszéken Dr. Kugler Sándor záróvizsga-felelős ugyanezekről e-mailben tájékoztatja az érintett hallgatókat.

A záróvizsgák tipikus menete

A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel a vizsgákat online módon, távolléti formában tartjuk. (Minden hallgatónak joga van kérni, hogy a záróvizsgát "jelenléti formában", a BME területén szervezzük meg neki. Ebben az esetben kérjük, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2020. június 28-ig jelezze ezt az igényét a záróvizsga-felelősnek.)

A záróvizsgákat a Microsoft Teams rendszeren keresztül bonyolítjuk le.

A távolléti vizsgához kérjük, hogy mindenki készítsen elő vastagon fogó ceruzát és/vagy filcet és több üres papírlapot, hogy egyszerűbb ábrákat és képleteket be tudjon majd mutatni a bizottságnak. A távolléti vizsgák menete:

 1. A hallgató bemutatja a szakdolgozatát (15 perc). Ennek formája számítógépes előadás, megosztott képernyővel, élő, saját hanggal, a kurzort mutatóként használva.
 2. A bizottság kérdez a szakdolgozattal és/vagy az előadással kapcsolatban, itt saját kérdések és a bíráló kérdései egyaránt szerepelhetnek (kb. 10 perc). A kérdésekre adott válaszok beleszámítanak a szakdolgozatra adott érdemjegybe.
 3. A hallgató kap egy tételt az alaptematikából és egyet a választott modul(ok)ból elmondásra úgy, hogy a tételek nem minden pontját fogjuk kikérdezni. Fontos! Felkészülésre érdemben időt nem adunk. Ennek fényében javasolt minden tétel minden pontjához készülni 3-5 indító mondattal.
 4. A hallgató vizsgázik a tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetnek más tételeket is. Úgy érdemes készülni, hogy körülbelül 20 perc legyen egy teljes tétel, ha a hallgató folyamatosan mondja, de ez nem elvárás még a jeleshez sem: a körülményekre való tekintettel, nem számít feltétlenül hibának, ha valami nem jut azonnal valakinek az eszébe és csak rávezetéssel sikerül válaszolni egy-egy kérdésre, így a vizsga is várhatóan ennél hosszabb lesz.
 5. Amennyiben a hallgató felvételizik mesterképzésre, akkor felvételi beszélgetésre is sor kerül.

A hallgató kérése alapján a vizsga egyes részei folyhatnak akár magyarul, akár angolul. Magyar nyelvű dolgozat angol nyelven való bemutatására való igényt kérjük legalább két nappal a vizsga előtt jelezni a záróvizsga-felelősnek és a bizottság elnökének is.

A záróvizsga nyilvánosságát annak tudjuk csak garantálni (megfelelő belépési kódok megadásával), aki ezt az igényét legkésőbb a záróvizsga előtt 24 órával jelzi a záróvizsga-felelősnek.

Nem távolléti vizsgák esetén a forgatókönyv:

 1. A hallgató bemutatja a szakdolgozatát (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel (projektort biztosítunk).
 2. A bizottság kérdez a szakdolgozattal és/vagy az előadással kapcsolatban, itt saját kérdések és a bíráló kérdései egyaránt szerepelhetnek (kb. 5 perc).
 3. A hallgató kap egy tételt az alaptematikából és egyet a választott modul(ok)ból kidolgozásra. A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.
 4. A hallgató vizsgázik a tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetnek más tételeket is.
 5. Amennyiben a hallgató felvételizik mesterképzésre, akkor felvételi beszélgetésre is sor kerül.

A hallgató kérése alapján a vizsga egyes részei folyhatnak akár magyarul, akár angolul. Magyar nyelvű dolgozat angol nyelven való bemutatására való igényt kérjük legalább két nappal a vizsga előtt jelezni a záróvizsga-felelősnek és a bizottság elnökének is.