Fizikus MSc kutatófizikus szakirány záróvizsga tételek (elavult)

A Fizipedia wikiből


Figyelem, ez a tételsor elavult képzéshez tartozik!

 1. Kristályszerkezet
  Kristályrács és reciprokrács, egyszerűbb kristályszerkezetek, szimmetriatulajdonságok, Bravais-rácsok. A diffrakció elmélete, szerkezeti tényező, rugalmasszórás-kísérletek. Kvázikristályok, amorf anyagok.
 2. Rácsrezgések
  Diszperziós reláció harmonikus közelítésben, akusztikus és optikai ágak. Kvantummechanikai leírás, fononok energiája, kváziimpulzus. Rugalmatlanszórás-kísérletek. Állapotsűrűség, fajhő.
 3. Elektronszerkezet
  Vezetési jelenségek Drude-modellje, elektronfajhő és Pauli-szuszceptibilitás a Sommerfeld-modell alapján. Bloch-tétel, sávszerkezet kialakulása. Energiaspektrum közelszabadelektron-közelítésben és szoros kötésű közelítésben. Effektívtömeg-tenzor.
 4. Elektronok dinamikája
  A kváziklasszikus dinamika megalapozása, Bloch-elektron mozgása homogén terekben. Landau-nívók, mágneses oszcillációk, Fermi-felület kísérleti meghatározása, kvantált Hall-effektus.
 5. Transzportelmélet
  Boltzmann-egyenlet, ütközési tag, relaxációsidő-közelítés. Elektromos és hővezetés, szabad úthossz, mágneses ellenállás. Élettartam és transzportélettartam szennyező- és fononszórás esetén.
 6. Félvezetők
  Félvezetők kristály- és sávszerkezetének kialakulása, jellemzői. Ciklotronrezonancia. Töltéshordozók tiszta és szennyezett félvezetőkben, sekély nívók. Alapvető félvezető eszközök.
 7. Elektronok kölcsönhatása
  Hartree-közelítés, statikus és dinamikus árnyékolás, Friedel- és plazmaoszcillációk. Fémek, félvezetők és szupravezetők optikai tulajdonságai. Hartree–Fock-közelítés, a kicserélődési tag eredete, kölcsönható elektronok spektruma és teljes energiája, Fermi-folyadék elmélet.
 8. Elektronrendszerek szimmetriasértő alapállapotai
  Hubbard-modell, töltés- és spinsűrűség-hullámok, Mott-átmenet, Wigner-kristály.
 9. Fázisátalakulások
  Boltzmann-féle rendeződési elv, a fázisátalakulások osztályozása, rendparaméter. Clausius–Clapeyron-egyenlet. Van der Waals/molekuláris tér/Landau-elmélet. Másodfajú fázisátalakulások jellemzése, kritikus exponensek, univerzalitás, a renormálásicsoport-elmélet alapgondolata.
 10. Mágnesség
  Aharonov–Bohm-effektus. Vezetési elektronok mágneses szuszceptibilitása. Hund-szabályok, lokalizált mágneses momentumok mágnessége. Szingulett-triplett felhasadás, Heisenberg-modell. Ferromágnesség, spinhullámok, a mágneses rendeződés egyéb fajtái. Mágneses rezonancia.
 11. Szupravezetés
  Első és másodfajú szupravezetők fenomenologiája, London-egyenlet. Cooper-párok, BCS-elmélet, makroszkopikus kvantumállapot, fluxuskvantálás. Josephson-effektus, Shapiro-lépcsők. Másodfajú szupravezetők Ginzburg–Landau-féle elmeléte, Magashőmérsékletű szupravezetők.
 12. Lineárisválasz-elmélet és fluktuáció-disszipáció tétel
  Válaszfüggvények és korrelációs függvények, spektrális előállítás, fluktuáció-disszipáció tétel. Kubo-formula, Kramers–Kronig-reláció, Onsager-relációk. Brown-mozgás, Langevin-egyenlet, második fluktuáció-disszipáció tétel.