Állóhullámok megfeszített, rugalmas húrban

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Vanko (vitalap | szerkesztései) 2015. március 16., 12:06-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


A mérés célja:

 • az állóhullámokkal kapcsolatos ismeretek elmélyítése,
 • az állóhullámokra és a hullámterjedésre vonatkozó legfontosabb összefüggések kísérleti ellenőrzése.

A cél érdekében:

 • összefoglaljuk az állóhullámokra vonatkozó alapvető ismereteket,
 • megvizsgáljuk egy mindkét végén rögzített húrban ki-alakuló állóhullámokat,
 • hullámhossz- és frekvenciamérésekkel meghatározzuk a húrban a hang terjedési sebességét, és annak függését a húr jellemző adataitól.


Tartalomjegyzék


Elméleti összefoglaló

Kísérleteink során mindkét végén rögzített húrban terjedő hullámokat vizsgálunk. A hullám leírásánál feltételezzük, hogy a hullámterjedés egydimenziósnak tekinthető (a hullám a húr mentén terjed), a hullám transzverzális (a húr pontjainak elmozdulásvektorai a húrra merőlegesek) és síkban polarizált (a pontok elmozdulásvektorai mindig ugyanabban a síkban vannak). Ez azt jelenti, hogy a húr pontjainak az egyensúlyi helyzetből való kitérése (elmozdulása) egyetlen skaláris mennyiséggel jellemezhető. A hullám leírására a fentiek alapján a húrral párhuzamosan választott \setbox0\hbox{$x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-tengely esetén a

 
\[c^2\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2}=\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial t^2}\]
(1)

egydimenziós hullámegyenletet használhatjuk. Itt \setbox0\hbox{$x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% koordináta, \setbox0\hbox{$t$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% az idő, a kitérés hely- és időfüggését megadó – tehát a hullám terjedését leíró – hullámfüggvény, \setbox0\hbox{$c$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% pedig a hullám terjedési sebessége a húron. Ha a hullámegyenletet a húr esetére levezetjük, akkor kiderül, hogy a \setbox0\hbox{$c$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% terjedési sebessége a húrt megfeszítő erőtől \setbox0\hbox{$(T)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és a húr egységnyi hosszára jutó tömegtől \setbox0\hbox{$(\mu)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% függ, és ezekkel az alábbi módon fejezhető ki

 
\[c=\sqrt{\frac{T}{\mu} }.\]
(2)

A húrban valamilyen külső gerjesztés hatására kialakuló hullám általában igen bonyolult. Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy meghatározott frekvenciákon történő gerjesztés esetén a húron, a végekről visszaverődő hullámok interferenciája révén sajátos, állandósult hullámalakzat – ún. állóhullám – jön létre. Ennek jellegzetessége az, hogy a húr meghatározott szakaszán levő pontok azonos fázisban rezegnek, a rezgés amplitúdója pedig a hely függvénye. Ez matematikailag úgy fogalmazható meg, hogy az (1) egyenletnek létezik olyan megoldása, amely egy csak helytől és egy csak időtől függő függvény szorzata [az (1) parciális differenciálegyenletben a változók szeparálhatók]. Harmonikus gerjesztés esetén ez a megoldás a

 
\[\psi(x,t)=\varphi(x)\sin(\omega t+\alpha)\]
(3)

alakban írható fel, ahol \setbox0\hbox{$\omega=2\pi\nu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a rezgés körfrekvenciája (\setbox0\hbox{$\nu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% frekvencia, Hz), \setbox0\hbox{$\alpha$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% pedig a fázisszög.

A (3) megoldást az (1) egyenletbe helyettesítve az időfüggő rész kiesik, a helyfüggő részre pedig – amely a rezgés amplitúdójának a húr mentén való változását adja meg – az alábbi közönséges másodrendű differenciál-egyenletet eredményezi:

 
\[\frac{\mathrm{d}^2\varphi(x)}{\mathrm{d}x^2}+k^2\varphi(x)=0.\]
(4)

Az egyenletben bevezettük a \setbox0\hbox{$k$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% hullámszámot, amelyet a \setbox0\hbox{$k=\frac{\omega}{c}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% összefüggés definiál.

A (4) egyenlet általános megoldása

 
\[\varphi(x)=A\sin(kx)+B\cos(kx),\]
(5)

ahol \setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$B$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% tetszőleges állandók, melyeket a konkrét fizikai feltételek határoznak meg. Esetünkben az egyik ilyen feltétel az, hogy a húr két vége rögzített, ami azt jelenti, hogy itt a kitérés mindig nulla. Emiatt a matematikailag lehetséges (5) általános megoldásnak csak olyan alakjai lehetnek elfogadhatóak, amelyekre fennáll, hogy

 
\[\varphi(0)=0,\]
(6a)
 
\[\varphi(L)=0,\]
(6b)

(koordinátarendszerünk kezdőpontja a húr egyik vége, így a másik végpont koordinátája \setbox0\hbox{$L$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, a húr hossza).

Könnyen belátható, hogy a (6a) határfeltétel csak \setbox0\hbox{$B=0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% esetén elégíthető ki, vagyis a megoldás csak egy

\[\varphi(x)=A\sin(kx)\]

típusú függvény lehet, de a (6b) feltétel miatt ez is csak akkor, ha a k hullámszám értéke a

 
\[k_n=n\frac{\pi}{L},\quad (n=1,\,2,\,3,\dots)\]
(7)

összefüggéssel meghatározott értékeket veszi fel.

Mivel a \setbox0\hbox{$k$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% hullámszám a \setbox0\hbox{$\lambda$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% hullámhosszal egyértelmű kapcsolatban van \setbox0\hbox{$\left(k=\frac{2\pi}{\lambda}\right)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, a (7) feltétel azt jelenti, hogy állóhullám csak meghatározott

 
\[\lambda_n=\frac{2L}{n},\quad (n=1,\,2,\,3,\dots)\]
(8)

hullámhosszak esetén jön létre. Ez a \setbox0\hbox{$\nu=\frac{c}{\lambda}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% összefüggés miatt egyben azt is jelenti, hogy meghatározott \setbox0\hbox{$c$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% terjedési sebességgel [ami húrnál a (2) egyenlet miatt meghatározott feszítőerőt és lineáris sűrűséget jelent] a húr \setbox0\hbox{$\nu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% rezgési frekvenciája sem lehet tetszőleges, hanem csak a

 
\[\nu_n=n\frac{c}{2L},\quad (n=1,\,2,\,3,\dots)\]
(9)

értékeket veheti fel. Ezek a frekvenciák a húr rezonancia-frekvenciái.

A fentiek alapján a határfeltételeket kielégítő megoldások az alábbi alakban írhatók fel:

 
\[\varphi_n(x)=A_n\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).\quad (n=1,\,2,\,3,\dots)\]
(10)

Az \setbox0\hbox{$A_n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% állandót – vagyis az amplitúdó maximális értékét – a gerjesztés körülményei (a kezdeti feltételek) határozzák meg, ez azonban vizsgálataink szempontjából érdektelen. Feltételezve, hogy a húrban egyetlen \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% értéknek megfelelő állóhullám-alakzat jött létre, az (1) egyenlet megoldása végül az alábbi módon irható fel:

 
\[\varphi_n(x,t)=A_n\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_n}x\right)\sin(\omega_n t+\alpha_n).\quad (n=1,\,2,\,3,\dots)\]
(11)
1. ábra

A létrejött állóhullám lehetséges amplitúdó-eloszlásait a (10) megoldás adja meg. A megfelelő – csomópontokat és duzzadóhelyeket tartalmazó – amplitúdó-eloszlások az 1. ábrán láthatók néhány \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% érték esetén. A (10) egyenletből az is látszik, hogy adott \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% esetén a csomópontok egymástól mért \setbox0\hbox{$d_n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% távolsága

\[d_n=\frac{L}{n}=\frac{\lambda_n}{2}.\]

A különböző \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% értékekhez – a (9) összefüggésnek megfelelően – különböző frekvenciák, ill. hangmagasságok tartoznak. A szokásos elnevezés szerint az \setbox0\hbox{$n=l$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% értékhez tartozó hang a húr alaphangja, míg a magasabb értékekhez tartozók a felharmonikusok.

Itt jegyezzük meg, hogy egy húr szokásos gerjesztésekor (pl.: pengetéssel, vonóval) általában sok lehetséges rezgési forma jelenik meg egyidejűleg. [Matematikailag ez azt jelenti, hogy a hullámegyenlet megoldása az egyes rezgési formákhoz tartozó (11) típusú megoldások összege.] Egy húrnak azért lehet mégis meghatározott hangmagassága, mert az alaphang amplitúdója rendszerint sokkal nagyobb, mint a felharmonikusoké. Mindig megszólalnak azonban a felharmonikusok is: ezek határozzák meg a húr hangjának hangszínét.

Méréseink során harmonikus (szinuszos) gerjesztést alkalmazunk, ezért a húrban a frekvencia megfelelő megválasztásával különböző \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% értékekhez tartozó állóhullám-formákat tudunk létrehozni. Mivel azonban a gerjesztés meglehetősen bonyolult folyamat, a létrejött hullámalakzat meghatározásánál legyünk óvatosak és azt ne a gerjesztő rezgés frekvenciája alapján, hanem közvetlen mérés útján próbáljuk azonosítani. A gerjesztés során ugyanis – minden igyekezetünk ellenére – a húrban több rezgési forma gerjesztődik és előfordulhat, hogy ezek közül nem a gerjesztő rezgés frekvenciájának, hanem valamelyik felharmonikusának megfelelő forma válik dominánssá. Így a gerjesztett rezgés frekvenciája a gerjesztő frekvencia egészszámú többszöröse is lehet.


A mérőberendezés és használata

2. ábra
3. ábra

A mérőberendezés (2. ábra és 3. ábra) egy alaplapra (1) szerelt, megfeszített acél húr (2), melynek végei egy csavarral (3) mozgatható alumínium tömbhöz (4), ill. a kétkarú emelőhöz (5) csatlakoznak. A húrhosszúság csúsztatható támaszokkal (6) szabályozható. A rezgést egy függvénygenerátorral (7) meghajtott gerjesztő tekercs (8) hozza létre mágneses csatolás révén, melynek hatására transzverzális- és gyakorlatilag síkban polarizált hullámok keletkeznek a húron. A létrejövő rezgést egy detektor-tekerccsel (9) észleljük, melynek jelét (a gerjesztő jellel együtt) kétsugaras oszcilloszkópon (10) jelenítjük meg. A húrt feszítő erőt az (5) emelő megfelelő karjára (a hosszabb, a használat során a vízszintes kar) akasztott súllyal (11) hozzuk létre.

A húr rögzítése: Az (5) emelő karján levő résbe a húr egyik végét úgy helyezzük be, hogy a rajta levő sárgaréz bütyök megakadjon, a másik végén levő fület pedig a (4) tömbön levő csavarra akasztjuk. Ehhez a tömböt a (3) csavarral a szükséges mértékben elmozdítjuk. Ezután ugyanezen csavarral a húrt megfeszítjük, úgy hogy az emelő erőkarja vízszintes legyen.

A berendezéssel a mérés szempontjából fontos paraméterek az alábbi módon változtathatók:

 • A húr vizsgált hosszát a (6) támaszok eltolásával változtathatjuk.
 • A húrt feszítő erő az erőkarra akasztott tömeg helyének (az erőkar hosszának) változtatásával szabályozható. Az emelő kialakítása olyan, hogy a feszítő erő megegyezik a felakasztott tömeg súlyával, ha az a tengelytől számított első vájatban van, az erő kétszeres, ha második vájatban van, stb. (A súly felhelyezése után a (3) csavarral mindig állítsuk be az erőkar vízszintes helyzetét).
 • A húr egységnyi hosszra eső tömegét a húr kicserélésével tudjuk változtatni. Az egyes húrok \setbox0\hbox{$\mu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% értéke az átmérő méréséből (csavarmikrométer) az acél ismert (7800 kgm−3) sűrűségének felhasználásával számolható ki.
 • A húron létrejövő állóhullám alakzatot a függvénygenerátor frekvenciájának változtatásával módosíthatjuk.

A mérés során a függvénygenerátort szinuszos rezgésre állítsuk, a gerjesztő tekercset pedig az egyik támaszhoz közel (kb. 5 cm) helyezzük el (leghatékonyabban csomópont közelében működik). A detektor tekercset kezdetben a vizsgált húrszakasz közepe tájához tegyük, majd a feladatnak megfelelően változtassuk meg helyét. (A detektor a legnagyobb jelet a duzzadóhely közelében adja.)

A különböző állóhullám alakzatok (rezonanciák) keresésekor a gerjesztő frekvenciát kb. 50 Hz-től kezdve lassan növeljük, közben figyeljük a detektor jelét és a húr hangját: stabil állóhullám alakzat (rezonancia) elérésekor a jelnek és a hang erősségének maximuma van. Ha a jel kicsi, először próbáljuk a detektor tekercset elmozdítani, ha ez sem segít, akkor növeljük a gerjesztő jel amplitúdóját. A maximum észlelése után a detektort húzzuk végig a húr mentén, és a jel-amplitúdó helyfüggéséből állapítsuk meg az állóhullám jellegét és a hozzátartozó \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% értékét.

Az állóhullám frekvenciáját mindig a detektor jelének vizsgálatával határozzuk meg: vagy a jel periódus-idejének közvetlen mérésével az oszcilloszkópon, vagy – ha kétsugaras oszcilloszkópot használunk – a gerjesztő jellel való összehasonlítás útján.

Mérési feladatok

A méréshez rendelkezésre álló eszközök

 • A mérés elvégzéséhez és a mérési napló elkészítéséhez a dőlt betűs részekben adunk segítséget.

1. Állítsa be a 60 cm-es húrhosszúságot, majd feszítse meg a húrt kb. 60 N erővel (2 kg tömeget az emelő erőkarjának harmadik vájatába akasztva)! A gerjesztő frekvencia változtatásával állítsa elő az első öt \setbox0\hbox{$(n=1,\,2,\,\dots 5)$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% állóhullám alakzatot! Mindegyiknél mérje meg a frekvenciát, az egyes csomópontok és duzzadóhelyek koordinátáit (pl. a húr egyik végétől mérve) és a mért koordináták alapján állapítsa meg az állóhullám hullámhosszát! Az eredményeket foglalja táblázatba! Ellenőrizze, hogy teljesül-e a (8) összefüggés!

 • A hanggenerátor egyik kimenetén egy frekvenciával arányos feszültség jelenik meg. Ez egy voltmérőre van kapcsolva, amiről a hanggenerátor frekvenciája – a nagyságrendtől eltekintve – leolvasható.
 • A mérőberendezés összerakása és kipróbálása után az oszcilloszkópon jól megfigyelhető, hogy a húr frekvenciája a hanggenerátor frekvenciájának általában kétszerese.
 • Vajon miért? Próbálja megmagyarázni!
 • Természetesen mérni a húr frekvenciáját kell! Ezt le lehetne olvasni az oszcilloszkópról is, de ennél gyorsabb és pontosabb módszer a hanggenerátor frekvenciájának leolvasása (ld. az előző pontot) és ennek megkétszerezése.

2. Ábrázolja az egyes állóhullám-alakzatok frekvenciáját (\setbox0\hbox{$\nu_n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%) az alakzat \setbox0\hbox{$n$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% sorszámának függvényében, és illesszen egyenest a pontokra! Mérje meg a húr \setbox0\hbox{$L$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% hosszát, majd az egyenes meredekségéből számítsa ki a hang \setbox0\hbox{$c$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% terjedési sebességét a húrban! Vesse össze az értéket a (2) összefüggésből számolt hangsebességgel!

 • A húrok egységnyi hosszra jutó tömegének meghatározásához csavarmikrométerrel meg kell mérni a húrok átmérőjét. A mikrométer hosszanti csavarorsóján egymás alatt (0,5 mm eltolással) két 1 mm-es osztástávolságú mérőskála található. A keresztirányú skálán 50 osztás található, így 0,01 mm pontossággal lehet mérni (a mikrométer név félrevezető). A mérőpofákat először a belső (durva) csavarral lehet állítani, a mérésnél viszont a külső (racsnis) csavart kell használni.
 • A húrok acélból készültek (\setbox0\hbox{$\rho$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% = 7800 kgm−3).

3. Állítsa elő az \setbox0\hbox{$n=$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% 1-hez tartozó állóhullámot változatlan feszítő erő, de négy másik hosszúság esetén is, és mindegyik esetben mérje meg a rezgés frekvenciáját! Ábrázolja a frekvenciát a húr hosszúság reciprokának függvényében, majd illesszen a mérési pontokra egyenest! Határozza meg ismét a hang terjedési sebességét, vesse össze a korábban kapott értékekkel!

4. Kiválasztva az egyik húrt, állítson be kb. 60 cm-es húrhosszúságot, akasszon egy súlyt az emelő erőkarjának első vájatába, majd a gerjesztő frekvencia változtatásával állítsa be az első állóhullám alakzatot (\setbox0\hbox{$n=$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% 1)! Mérje meg az állóhullám hullámhosszát és frekvenciáját és a \setbox0\hbox{$c=\lambda\cdot\nu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% összefüggés alapján számítsa ki a hang terjedési sebességét a húrban! Készítsen táblázatot és írja be a \setbox0\hbox{$T$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% feszítő erő, a \setbox0\hbox{$\mu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% lineáris sűrűség, a \setbox0\hbox{$\nu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% alapfrekvencia és a \setbox0\hbox{$c$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% terjedési sebesség értékeit! Ismételje meg a mérést még négy különböző feszítő erővel (a súlyt helyezze egyre távolabb az emelő tengelyétől) és írja be ismét az adatokat a táblázatba! Ezután közepes feszítő erőnél ismételje meg a mérést a mérőhelyen található többi húrral, és ismét írja be az adatokat a táblázatba!

5. Az 4. pontban kapott táblázat alapján ellenőrizze a (2) egyenletet! (Az egyenlet szerint állandó \setbox0\hbox{$\mu$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% mellett a \setbox0\hbox{$c\propto T^{\tfrac{1}{2}}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% összefüggés lineáris, állandó \setbox0\hbox{$T$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% mellett pedig a \setbox0\hbox{$c\propto \mu^{-\tfrac{1}{2}}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% összefüggés lineáris.) Ha a táblázat alapján elkészítjük ezeket a grafikonokat, akkor a pontoknak egy egyenesen kell lenniük és a meredekség az első esetben \setbox0\hbox{$\sqrt{\frac{1}{\mu}}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, második esetben pedig \setbox0\hbox{$\sqrt{T}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%.

Vissza a Fizika laboratórium 1. tárgyoldalára.