Fizika1 - Mechanika

A Fizipedia wikibőlTantárgyi adatok

  • Előadó: Dr. Bokor Nándor (TTK Fizika Tanszék)
  • Tárgykód: BMETE14AX15
  • Heti óraszám: 2/2/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: A félév során a hallgató a számolási gyakorlatokon két zárthelyit ír. Az aláírás feltétele egyrészt a két zárthelyi egyenkénti sikeres teljesítése, másrészt az előadások és a számolási gyakorlatok látogatása. A számolási gyakorlatokon írt két zárthelyire egyenként 25 pont kapható. Mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni 10 pontot.
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga. A vizsga 50 pontos. Ebből legalább 20-at kell elérni. A félév végi osztályzat a zárthelyikből hozott összpontszám (min 20p) és a vizsgán szerzett pontszám (min 20p) összegéből adódik, a következő számítás alapján: 40-54.5p: elégséges, 55-69.5p: közepes, 70-84.5p: jó, 85p-: jeles.

Gyakorló feladatsorok a vizsgára készüléshez

Az emelt szintű vizsgáról

Emelt szintű vizsgára az jelentkezhet, akinek a vizsgajegye legalább négyes. Ha ez teljesül, akkor - az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján - külön vizsganapon lehet letenni a szóbeli emelt szintű vizsgát. Az emelt szintű vizsga anyaga a normál vizsga teljes anyaga, kiegészítve az alábbi témákkal:

(1) Az 1. és 3. Kepler-törvény levezetése a newtoni mechanikából.

(2) Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: a sebességeloszlási profil levezetése.

(3) Relativisztikus kinematika (Lorentz-transzformáció, idődilatáció, hosszkontrakció, Lorentz-féle sebességösszeadási törvény, ikerparadoxon, pajta-pózna paradoxon).

(4) Relativisztikus dinamika (az impulzus, a mozgási energia és az összenergia relativisztikus kifejezése, rugalmas és rugalmatlan ütközések relativisztikus tárgyalása).

(5) Mozgás leírása nem-inerciarendszerben. A tehetetlenségi "erők".

Ajánlott irodalom a fent felsorolt emelt szintű anyaghoz:

(1) Budó: Mechanika

(2) Budó: Kísérleti fizika I.

(3), (4): Taylor-Wheeler: Téridőfizika

(5) http://fizipedia.bme.hu/images/4/4e/2_tehetetlensegierok.pdf

Az emelt anyaggal kapcsolatban egyéni konzultációra is van lehetőség, az oktatóval való személyes egyeztetés alapján.