Fizika BSc fizikus szakirány záróvizsga tételek (elavult)

A Fizipedia wikiből


Figyelem! Ez a tételsor elavult, helyette újat használunk a 2016. január utáni vizsgákon! Ld. itt.

 1. A kvantummechanika alapjai
  Schrödinger-egyenlet és következményei, a hullámfüggvények jelentése és tulajdonságai. Operátorok, felcserélési relációk, határozatlansági összefüggések. Méréselmélet.
 2. Egyszerű kvantummechanikai rendszerek
  A koordináta-, impulzus- és impulzusmomentum-operátor sajátértékei és sajátfüggvényei. A harmonikus oszcillátor és a hidrogénatom energiaspektruma. A spin és a Pauli-elv. Periódusos rendszer.
 3. Közelítő módszerek a kvantummechanikában
  Időfüggetlen perturbációszámítás, He-atom. Időfüggő perturbációszámítás, indukált emisszió és abszorpció, Fermi-féle aranyszabály. Alagúteffektus. Hamilton-operátor elektromágneses tér esetén, a hullámfüggvény mértéktranszformációja, Aharonov–Bohm-effektus.
 4. Kristályok szerkezete, rácsrezgések
  Kristályrács és reciprokrács, szimmetriák, szerkezetmeghatározás. Diszperziós reláció harmonikus közelítésben. Fononok energiája, impulzusa. Rugalmatlanszórás-kísérletek.
 5. Kvantumstatisztikák
  Bose–Einstein-eloszlás. Szilárdtestek fajhője (állapotsűrűség definíciója és számolása). Fermi–Dirac-eloszlás, Sommerfeld-sorfejtés. Elektronfajhő és Pauli-szuszceptibilitás. Bose–Einstein-kondenzáció.
 6. Elektronszerkezet
  Bloch-tétel, sávszerkezet kialakulása. Energiaspektrum közelszabadelektron-közelítésben és szoros kötésű közelítésben. Effektívtömeg-tenzor. Félvezetők, félvezető eszközök.
 7. Elektronok dinamikája
  A kváziklasszikus dinamika. Bloch-elektron mozgása homogén terekben. Boltzmann-egyenlet, relaxációsidő-közelítés. Transzportélettartam, elektromos- és hővezetés.
 8. Mágnesség
  Elektronspin, Hund-szabályok, lokalizált momentumok mágnessége. Mágneses momentumok kölcsönhatása, mágneses rendeződés fajtái. Heisenberg-modell.
 9. Elektronok kölcsönhatása
  Statikus és dinamikus árnyékolás, Friedel- és plazmaoszcillációk. Fémek és félvezetők optikai tulajdonságai. Kölcsönható elektronok spektruma (Hartree–Fock-közelítés).
 10. Fázisátalakulások
  Boltzmann-féle rendeződési elv, a fázisátalakulások osztályozása, rendparaméter. Clausius–Clapeyron-egyenlet. Van der Waals-/molekuláristér-/Landau-elmélet. Másodfajú fázisátalakulások jellemzése, kritikus exponensek, univerzalitás.
 11. Lineárisválasz-elmélet és fluktuáció-disszipáció tétel
  Válaszfüggvények és korrelációs függvények, fluktuáció-disszipáció tétel. Kubo-formula, Kramers–Kronig-reláció, Onsager-relációk. Brown-mozgás, Langevin-egyenlet, második fluktuáció-disszipáció tétel.