Fizika M1 - Gépészmérnöki mesterszak

A Fizipedia wikiből


2018. őszi félév

  • A tárgy adatai

Előadó: Pályi András (TTK Elméleti Fizika Tanszék)
Időpont: hétfő 10:15-12:00
Helyszín: F29
Tantárgykód: BMETE15MX27
Követelmények: 2/0/0/f
Kredit: 2
Nyelv: magyar


  • Segédanyagok

Tematika, menetrend, feladatgyűjtemény, hibajegyzék a 12. előadás után: File:2018osz-GepeszmernokFizikaM1-v10.pdf
Jegyzet, 1. előadás: File:Eloadas-2018-01.pdf
Jegyzet, 2. előadás: File:Eloadas-2018-02.pdf
Jegyzet, 3. előadás: File:Eloadas-2018-03.pdf
Jegyzet, 4. előadás: File:Eloadas-2018-04.pdf
Jegyzet, 5. előadás: File:Eloadas-2018-05.pdf
Jegyzet, 6. előadás: File:Eloadas-2018-06.pdf
Jegyzet, 8. előadás: File:Eloadas-2018-08.pdf
Jegyzet, 9. előadás: File:Eloadas-2018-09.pdf (javított verzió)
Jegyzet, 10. előadás: File:Eloadas-2018-10.pdf
Jegyzet, 11. előadás: File:Eloadas-2018-11.pdf (javított verzió)
Jegyzet, 12. előadás: File:Eloadas-2018-12.pdf

  • Félévközi számonkérések

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz, a 7. és 13. előadások időpontjában, azaz a 7. és a 14. héten, azaz október 15-én és december 3-án. A zárthelyiken zsebszámológépre szükség lesz, más segédeszköz nem használható. Mobiltelefon nem használható zsebszámológépként. Fényképes igazolványra szükség lesz a személyazonosság igazolásához. Egy zárthelyi dolgozaton maximum 100 pont érhető el. A zárthelyi eredményesnek minősül, ha az eredménye legalább 40 pont.

Tiszteletben tartjuk a 1/2013. (I. 30.) sz. dékáni utasítást, mely értelmében, ha egy hallgató a zárthelyi írásakor meg nem engedett eszközt használ, elégtelent kap az egész tantárgyból és a féléve érvénytelen.

1. zárthelyi: október 15. hétfő, 10:15-11:45. Helyszínek: F29 (A - Nagy N), KF38 (Nagy R - Zs).
Feladatlap megoldásokkal: File:2018osz-GepeszmernokFizikaM1-zh1-megoldasokkal.pdf
Eredmények: Neptunban.
2. zárthelyi: december 3. hétfő, 10:15-11:45. Helyszínek: F29 (A - Nagy N), KF38 (Nagy R - Zs).
Feladatlap megoldásokkal: File:2018osz-GepeszmernokFizikaM1-zh2-megoldasokkal.pdf
Eredmények: Neptunban.
Jelenléti ívek összesítése és bónuszpontok: File:FizikaM1-2018osz-jelenlet.xlsx.pdf
pótzárthelyi: december 10. hétfő, 8:30-10:00, helyszín: F29
pót-pótzárthelyi: december 14., péntek, 8:30-10:00, helyszín: F épület, I. lépcsőház, 1. emelet 4. (Tehát nem a Neptunban kiírt K150-es teremben lesz.)

  • Félévközi jegy

Az előadásokon jelenléti ívet vezetünk. Azok esetében, akik az előadások (a két reguláris zárthelyit is beleértve) legalább 70%-án, azaz legalább 10 alkalommal, jelen voltak, az érdemjegy megállapításánál a két (egyenként eredményes) zárthelyi átlagpontszámához 10-et hozzáadunk, egyébként a zárthelyik átlagával számolunk.
2 (elégséges) : 40 - 55
3 (közepes) : 55 - 70
4 (jó) : 70 - 85
5 (jeles) : 85 -
(az aláhúzott érték a jegyhez tartozó alsó határ)

  • Egyéb feltételek

Egyetlen összevont pótzárthelyi lesz, december 10-én hétfőn 8:30-10:00 között. A pótzárthelyin bárki részt vehet, ismétlés és pótlás egyaránt lehetséges. A pótzárthelyin egyetlen feladatsor lesz, ami az egész félév anyagát lefedi. Aki megírja a pótzárthelyit, az a pótzárthelyire kapott pontszám alapján kapja meg a jegyét, tehát ilyenkor az esetlegesen megírt 1. és 2. zárthelyi eredménye nem számít. A jelenlétért kapott bónuszpontok a pótzh eredményéhez is hozzáadódnak.

Lesz egy díjköteles pót-pótzárthelyi is, december 14-én pénteken 8:30-10:00 között. Itt is egyetlen feladatsor lesz, ami az egész félév anyagát lefedi.


Információk - 2017. őszi félév

  • Segédanyagok

Tematika, menetrend, feladatgyűjtemény, hibajegyzék a 12. előadás után: File:2017osz-GepeszmernokFizikaM1-v14.pdf
Jegyzet, 1. előadás: File:Eloadas01.pdf
Jegyzet, 2. előadás: File:Eloadas02.pdf
Jegyzet, 3. előadás: File:Eloadas03.pdf
Jegyzet, 4. előadás: File:Eloadas04.pdf
Jegyzet, 5. előadás: File:Eloadas05.pdf
Jegyzet, 6. előadás: File:Eloadas06.pdf
1. zh feladatlapja, megoldásokkal: File:ZH1.pdf
Jegyzet, 8. előadás: File:Eloadas08.pdf
Jegyzet, 9. előadás: File:Eloadas09.pdf
Jegyzet, 10. előadás: File:Eloadas10.pdf
Jegyzet, 11. előadás (Sarkadi Tamás): File:Eloadas11.pdf
Jegyzet, 12. előadás (Takács Gábor): File:Eloadas12.pdf
2. zh feladatlapja, megoldásokkal: File:ZH2-20171204.pdf

Információk - 2016. őszi félév

A Fizika M1 kurzus a kristályos anyagok optikai, elektromos és mágneses tulajdonságait a modern szilárdtestfizika eszközeivel tárgyalja. A tudományterület eredményei rövid időn belül alkalmazásokban hasznosulnak, sok esetben nanotechnológia megoldások révén. A korszerű alkalmazások ismertetésén túlmenően több kísérlet is bemutatásra kerül, pl. lézer eszközök, mágneses- és piezo-szenzorok,fázisérzékeny detektálás (PSD), szupravezetés, stb..

  • A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a korszerű természettudományos világszemlélet kialakítása; a modellalkotási készség fejlesztése. Olyan egyetemi szintű fizikai ismeretek elsajátítása, amelyek elengedhetetlenek a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához.

  • Előadások a 2016. őszi félévben

Az előadások kivonatai (a jelszó ismeretében) letölthetőek az előadás címén keresztül. Kivonatok helyenként rövid értelemező leírásokat is tartalmaznak. A csillag jelzett részletesebb levezetések gondolatmenetét érdemes megérteni, de nem lesznek visszakérdezve a zárthelyiken.

Bevezető előadás: Szenzorok; alkalmazás: piezo, kapacitív, mágneses és optikai szenzorok; kísérlet: sub-Angström pozicionálás alagútárammal.

Elektromágneses hullámok, a foton fogalma; interferencia-jelenségek alkalmazása szerkezetmeghatározásra, alak- és távolságmérésre

Lézerek működése; lézer alkalmazások; fényforrások spektruma, lézerek

Elektron-hullámok; elektronmikroszkóp

Szilárd testek szerkezete, szimmetriák; inverziós szimmetria hiánya --> magnetooptikai alkalmazások

Szerkezetvizsgálati módszerek; szinkrotron-, elektron- és neutronszórás

Első rész összefoglalása

Szilárd testek elektronszerkezete; fémek, félvezetők

Nanoelektronika; félvezető lézerek és diódák, ballisztikus transzport, memrisztor

Mágnesség, spintronika; mágneses adattárolás; spin-szelep

Szupravezetés; szupravezető alkalmazások (NMR, MRI, SQUID), Maglev; magas hőmérsékletű szuparavezetők

Kitekintés: CERN-i kutatások; kísérleti kitekintés: fázisérzékeny detektálás (PSD)

Második rész összefoglalása


Az előadások kivonatát célszerű kinyomtatni, majd az előadáson erre jegyzetelni. Az előadások megértéshez a szóban elhangzó magyarázatokat is hallani kell: ezért (és a kísérletek megtekintéséért) érdemes előadásra járni.