Mágneses rezonancia

A Fizipedia wikiből

Tantárgy adatai

 • Tantárgy neve: Mágneses rezonancia
 • Tantárgykód: BMETE13MF04
 • Előadó: Dr. Fehér Titusz
 • Tantárgyfelelős: Dr. Fehér Titusz
 • Tantárgy típusa: elmélet
 • Tantárgy besorolása: TTK Fizikus MSc szak Kutató fizikus szakirányának kötelezően választható tárgya (SzilFiz)
 • Követelmény: 2/0/0/V/3
 • Nyelv: angol, magyar
 • Tantárgy honlapja: http://fizipedia.bme.hu/index.php?title=Mágneses_rezonancia
 • Kiegészítő információk: https://esr.phy.bme.hu/~tif/oktatas/magres
 • Félévközi számonkérések: -
 • Jelenléti követelmények: az előadások legalább 70%-án való részvétel
 • Félév végi osztályzat: szóbeli vizsga alapján
 • Konzultációk: előzetes bejelentkezés alapján

Tematika

 • A mágneses rezonancia alapjai, fajtái, spektroszkópiai módszerei.
 • Bloch-egyenletek. Relaxáció. Kramers–Kronig-reláció.
 • Impulzusmódszerek.
 • Dipólus–dipólus kölcsönhatás.
 • Hiperfinom kölcsönhatás: kémiai eltolódás.
 • Hiperfinom kölcsönhatás: Knight-shift (Fermi-féle kontaktkölcsönhatás).
 • Indirekt spin–spin kölcsönhatás (Fermi-féle kontaktkölcsönhatás).

További témákat dolgoz föl a tárgy folytatása, a Mágneses rezonancia 2 (BMETE11MF23).


Ajánlott irodalom