Fizika laboratórium 1 old

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

KORÁBBI ADATLAP

Friss információk

A tárggyal kapcsolatos friss hírek, információk, kérések, feladatok a távoktatás ideje alatt a MS Teams-en, a Fizika laboratórium 1. csoportban találhatók!

Ott lehet kérdéseket feltenni, ötleteket, észrevételeket megosztani is.

Tárgy adatok (2020/2021 tavasz)

 • A tanév első foglalkozása mindhárom csoportnak: 2021. február 10. (szerda) 8:15, online a Teams-en
 • Tárgykód: BMETE11AF28 (régi:BMETE13AF07)
 • Követelmény: 0/0/3/F/4
 • Nyelv: magyar
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes laborgyakorlat (100 %) teljesítése. Az esetleges (igazolt) hiányzásokat a félév során a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell.
 • Félévközi számonkérések: Minden mérés előtt – a mérésre való felkészülés ellenőrzése céljából – a hallgatóknak a mérés anyagából három kérdésre kell írásban válaszolniuk. Ezt 0-25 pontig értékeljük. A méréseken mérési naplót kell készíteni, amit a mérés végén be kell mutatni a mérésvezetőnek, aki erről másolatot készít. A mérési naplóra 0-5 pont kapható. A mérésekről a mérések után egy héten belül jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvre további 0-20 pont kapható. Egy mérésen így összesen 0-50 pont szerezhető. A mérés akkor sikeres, ha a hallgató a dolgozatra és a jegyzőkönyvre is külön-külön legalább 10-10 pontot, a mérési naplóval együtt pedig összesen legalább 25 pontot (50 %-ot) szerez. A sikertelen mérést – a hiányzáshoz hasonlóan – a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban a félév során pótolni kell. A mérés pontszámát ekkor a sikertelen mérés és a pótmérés pontszámának számtani közepe adja. (Az igazolatlan hiányzás esetén a mérésre 0 pontot adunk, ekkor a végső pontszám a pótmérés pontszámának fele.) Egy félévben legfeljebb három mérést lehet pótolni.
 • A félév végi osztályzat: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele, hogy a hallgató minden mérést sikeresen teljesítsen. A félév végi osztályzatot az egyes mérésekre kapott pontszámok összegéből a maximálisan elérhető pontszámhoz (mérésenként 50 pont) viszonyított százalékos eredmény alapján határozzuk meg:
  • 50 % alatt elégtelen (1),
  • 50 % - 62,5 % elégséges (2),
  • 62,5 % - 75 % közepes (3),
  • 75 % - 87,5 % jó (4),
  • 87,5 % felett jeles (5)
 • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében; oktató: laborgyakorlat-vezetők

Részletes követelmények

 • A laborgyakorlat menete
  • Zh: A mérésekre fel kell készülni. A felkészülést a laboratóriumi gyakorlatok elején ellenőrizzük. Fél óra alatt három kérdésre kell írásban válaszolni. A kérdések az adott gyakorlaton elvégzendő mérési feladatokhoz kapcsolódnak. Az első (rövid, 5 pontos) kérdés mindig arra vonatkozik, hogy az adott laborgyakorlaton milyen mennyiségeket, minek a függvényében, milyen eszközökkel, milyen kapcsolási rajz alapján kell mérni. A másik két (10 pontos) kérdésben a laborgyakorlathoz kapcsolódó elméleti kérdések, kisebb számítások és hibaszámítási feladatok szerepelnek.
  • Mérési napló
  • Mérési jegyzőkönyv
 • Értékelés
  • A zh-kat a mérésvezető egy héten belül kijavítja, és a következő mérési gyakorlaton lehetőséget ad a kijavított dolgozat megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére.
  • A mérés végén a mérőpárnak a mérési naplót be kell mutatnia. A mérési naplóról a mérésvezető másolatot készít, amit a mérési jegyzőkönyvvel egy időben, de külön pontszámmal fog értékelni.
  • A mérőpárnak a közös mérési jegyzőkönyvet a mérést követő laborgyakorlat elején kinyomtatva kell leadnia. Szükség esetén a mérési gyakorlat előtt a laborban lehetőség van a jegyzőkönyv kinyomtatására. Egy félévben egyszer lehetőség van egy jegyzőkönyvet egy héttel később leadni. A késést a laborvezetőnek jelezni kell. Minden további késés jegyzőkönyvenként és hetenként 10 pont levonással jár a félév végi pontszámból.
  • A mérésvezető a beadott jegyzőkönyvet egy héten belül kijavítja, és a következő mérési gyakorlaton lehetőséget ad a kijavított jegyzőkönyv megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére.
  • A mérés sikeres teljesítéséhez a zh-ra és a jegyzőkönyvre is legalább 10-10 pontot, a mérési naplóval együtt összesen legalább 25 pontot kell szerezni. Ellenkező esetben a mérést pótolni kell. Pótláskor az eredeti és a pótmérés pontszáma átlagolódik. Igazolatlan hiányzás esetén a pótmérés 0 ponttal átlagolódik (feleződik).
  • A jegyzőkönyvet a mérőpárnak önállóan kell elkészítenie, hiszen csak így lehet megtanulni a mérések kiértékelését és a beszámolók elkészítését. Mások által elkészített jegyzőkönyv másolása ezért értelmetlen, és egyben súlyos etikai vétség is. Amennyiben a beadott jegyzőkönyv részben vagy egészében bizonyíthatóan nem önálló munka, akkor 0 pontot ér, pótolni kell, de ezen kívül a félév végi pontszámból is levonunk 50 pontot. Ha ez a félév során másodszor is előfordul, akkor a tárgy - az egyéb eredményektől függetlenül - nem teljesíthető.
  • Javító mérést nem lehet végezni, a javításra szorgalmi feladat elkészítésével van lehetőség.
 • Pótlások, jelenléti követelmények: A tárgy eredményes teljesítéséhez a félév során az összes mérési feladatot el kell végezni. Az esetleges hiányzást lehetőleg előre kell jelezni. A hiányzást – a mérésvezetővel egyeztetett időpontban – pótolni kell. Pótolni csak a szorgalmi időszakban, lehetőség szerint valamelyik másik kurzus időpontjában, vagy legkésőbb a félév végén megtartott pótlási alkalmon lehet. A sikertelen méréseket szintén pótolni kell. Egy félévben összesen legfeljebb három mérést lehet pótolni.

Laborbeosztás, mérőpárok, jegyek

Mérési feladatok

Mechanikai alapmérések

Elektromos egyenáramú alapmérések

A kényszerrezgés vizsgálata

RLC körök mérése

Csatolt ingák vizsgálata V-scope-pal

Tehetetlenségi nyomaték vizsgálata

Hőtani mérések 1-2.

Vizsgálat oszcilloszkóppal

A fénysebesség meghatározása

Szorgalmi feladat

A távoktatás miatt külön szorgalmi feladat nem lesz, de az egyes feladatoknak lesz választható, szorgalmi része plusz pontért.

További hasznos információk

Műszerleírások

Műszerleírások

Laborvezetők

 • T1 szerda 14:15-17:00 Szentpéteri Bálint
 • T2 szerda 8:15-11:00 Vankó Péter
 • T3 szerda 11:15-14:00 Szász Krisztián

Tantárgyfelelős: Vankó Péter