Fizika laboratórium 2.

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2023/2024 ősz)

 • A tanév első foglalkozása ONLINE formában kerül megtartásra Teams meeting formájában a következő időpontokban: 2023. szeptember 6., szerda 10:15 (T1); 2023. szeptember 6., szerda 14:15 (T2)
 • Tárgykód: BMETE11AF45 (régi: BMETE13AF08, BMETE11AF29)
 • Követelmény: 0/0/4/F/5
 • Nyelv: magyar
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes mérés (100 %) teljesítése. Az esetleges (igazolt) hiányzásokat a félév során a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell. Egy félévben legfeljebb két mérést lehet pótolni, azonban lehetőséget biztosítunk a mérésben való online részvételre.
 • Félévközi számonkérések:
  • Laboratúriumi mérések: Minden mérés első alkalma előtt – a mérésre való felkészülés ellenőrzése céljából – a hallgatóknak a mérés anyagából három kérdésre kell írásban válaszolniuk. Ezt 0-25 pontig értékeljük. A méréseken digitális mérési naplót kell készíteni, amit a mérési alkalmak végén be kell adni a mérésvezetőnek. A mérésekről a mérés második alkalma után egy héten belül jegyzőkönyvet kell készíteni. A mérési napló és a jegyzőkönyv együtt kerül értékelésre 0-75 pontos skálán, azonban értékelhetetlen mérési napló esetén maximálisan 50 pont kapható. Egy mérésen így összesen 0-100 pont szerezhető. A mérés akkor sikeres, ha a hallgató a zárthelyi dolgozatra legalább 5 pontot, a mérési naplóra és a jegyzőkönyvre együtt legalább 35 pontot, a teljes mérésre összesen pedig legalább 50 pontot (50 %-ot) szerez. Amennyiben a mérés, a mérési napló és/vagy a jegyzőkönyv tartalmi hiányossága miatt sikertelen, az adott mérés első/második, vagy mindkét alkalmát a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon és időpontban a félév során pótolni kell. Abban az esetben, ha a mérés a mérési napló, vagy jegyzőkönyv minőségi hiányossága miatt sikertelen, csak a sikertelen rész kijavítása és újra beadása szükséges. A zárthelyi dolgozat sikertelensége esetén a teljes mérést meg kell ismételni, de a mérésvezető felmérheti a hallgató felkészültségét és amennyiben megfelelő, a sikertelen dolgozat ellenére sikeres lehet az adott mérés (ha a mérési napló és a jegyzőkönyv, valamint az egész mérés teljesíti a fenti minimumkövetelményeket). A mérés végső pontszámát az eredeti és a pótolt részek számtani közepe adja (mindkét alkalmat érintő igazolatlan hiányzás esetén a mérésre 0 pontot adunk, ekkor a végső pontszám a pótmérés pontszámának fele). Hiányzás miatt elmulasztott zárthelyi dolgozat a mérés második alkalmának elején kerül pótlásra (igazolt hiányzás esetén a zárthelyi dolgozat teljes pontszáma számít bele a végső pontszámba).
  • Otthoni önálló mérések: A laboratóriumi mérésekhez hasonlóan az otthoni mérésekről mérési naplót és mérési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket a mérésvezető által ismertetett (időbeosztásban szereplő) határidőre be kell küldeni. A mérési napló és a jegyzőkönyv együtt kerül értékelésre 0-150 pontos skálán, azonban értékelhetetlen mérési napló esetén maximálisan 100 pont kapható.
 • A félév végi osztályzat: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele, hogy a hallgató minden mérést sikeresen teljesítsen. A félév végi osztályzatot az egyes mérésekre kapott pontszámok összegéből a maximálisan elérhető pontszámhoz (550 pont) viszonyított százalékos eredmény alapján határozzuk meg:
  • 50 % alatt elégtelen (1),
  • 50 % - 62,5 % elégséges (2),
  • 62,5 % - 75 % közepes (3),
  • 75 % - 87,5 % jó (4),
  • 87,5 % felett jeles (5)
 • Konzultációk: személyesen a laboratóriumi gyakorlatok alatt a mérések második alkalmának elején a konzultációs idősávban, egyéb időben Teams-en vagy e-mailben.

Részletes követelmények

 • A félév menete
  • A félév első óráján (első oktatási hét) a tárgykövetelményeket, a csoportbeosztást (mérőpárok felosztása) és az otthoni feladatokat beszéljük át Teams meeting formájában.
  • A második oktatási héttől a tizedik oktatási hétig a laboratóriumi mérések kerülnek megtartásra
  • A tizenegyedik oktatási héttől a tizennegyedik oktatási hétig otthoni mérési feladatokat kell megoldani, melyekből naplót és jegyzőkönyvet kell készíteni.
 • A laboratóriumi mérések menete
  • Minden mérés kétalkalmas formában kerül megvalósításra az alábbiak szerint.
  • A mérések első alkalmán a laboratóriumi gyakorlat elején egy zárthelyi dolgozattal ellenőrizzük a felkészülést. A kérdések az elvégzendő mérési feladatokhoz kapcsolódnak a következők szerint: az első kérdés mindig arra vonatkozik, hogy az adott mérés során milyen mennyiségeket, minek a függvényében, milyen eszközökkel, milyen kapcsolási rajz alapján kell mérni; másik két kérdésben a méréshez kapcsolódó elméleti alapok, kisebb számítások és hibaszámítási feladatok szerepelnek.
  • A zárthelyi dolgozat után a mérés leírásában megadott feladatokat kell elvégezni. A kapott eredményeket ellenőrző számításokkal, grafikonokkal és egyszerűbb kiértékelésekkel együtt digitális mérési naplóban kell rögzíteni, melyet a mérés végén be kell adni a mérésvezetőnek. Ha a gyakorlaton nem sikerült minden számítást és kiértékelést elvégezni, akkor az elmaradást otthoni munkaként pótolni kell és a javított mérési naplót a második alkalom elején be kell mutatni a mérésvezetőnek.
  • A második alkalom konzultációval kezdődik, ahol a hallgatók és a mérésvezető közösen áttekintik az első alkalmon készült mérési naplót és megbeszélik a felmerülő kérdéseket, valamint átbeszélik az előző mérés után beadott és már kijavított jegyzőkönyv értékelését. Ezután el kell végezni a leírásban második alkalomra megadott feladatokat, valamint lehetőség van újra elvégezni az első mérési alkalom feladatait is, a korábbi mérési naplót ki kell egészíteni, majd a mérés végén be kell adni a mérésvezetőnek.
  • A második alkalom után otthoni munkaként közösen el kell készíteni a mérési jegyzőkönyvet, melyben szerepel egy rövid elméleti összefoglaló és a feladatok kiértékelése (számítások, grafikonok, görbeillesztések) hibaszámítással együtt és (ahol lehetséges) az irodalmi értékekkel való összevetés. A jegyzőkönyvet legkésőbb a következő mérési alkalomig el kell készíteni és el kell küldeni a mérésvezetőnek e-mailben.
 • Otthoni önálló mérések szabályai
  • Az otthoni mérések esetén nincs zárthelyi dolgozat.
  • Az otthoni mérést a laboratóriumi mérésekhez hasonlóan alapesetben párban kell elvégezni, de a mérőpár közös megegyezéssel dönthet úgy, hogy külön teljesíti a feladatot. Ez viszont nem mehet a munka színvonalának rovására!
  • Az elvégzendő mérési feladatot a megadott listából kell kiválasztani és ezt egyeztetni kell a tantárgyfelelőssel (Balogh Zoltán) legkésőbb a tizedik oktatási hét szerdáig (november 8.). A mérési feladatot a tantárgyfelelős jóváhagyása után lehet megkezdeni. Megjegyzés: egy-egy mérési feladatra maximum 5 mérőpár jelentkezhet, ha egy feladat betelt, másikat kell választani. Ezért érdemes minél hamarabb egyeztetni a kiválasztott feladatot a tantárgyfelelőssel.
  • Az otthoni mérésről mérési naplót kell készíteni, melynek a mérési tervet és a kezdeti méréseket tartalmazó első verzióját legkésőbb november 22-én le kell adni.
  • Az otthoni mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a végleges, minden mérést tartalmazó naplóval együtt legkésőbb december 6-án kell leadni. A félév végére való tekintettel az otthoni feladatnál kései leadást nem fogadunk el!
  • Értékelés: a mérésvezető együtt értékeli a mérési naplót és a jegyzőkönyvet 0-150 pontos skálán.
  • Sikertelen mérések pótlása: ha az elvégzett munka akár a mérések, akár a jegyzőkönyv hiányosságai miatt nem éri el az elégséges szintet, a mérés teljesítéséhez javított (szükség esetén új méréseket tartalmazó) jegyzőkönyvet és mérési naplót kell beadni. Ekkor az eredeti és az új jegyzőkönyv alapján kapott pontok számtani közepe adja a végső pontszámot.
  • Konzultáció: Az tizenegyedik oktatási héten konzultációs hetet tartunk. A konzultációk időpontja alapesetben az órarendi alkalomra esik, de egyeztetés alapján az órarenditől eltérő időpontban is történhet. A konzultációs alkalom során az otthoni mérésekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket lehet megbeszélni a mérésvezetőkkel.


A laboratóriumi mérések értékelése

  • A mérés első alkalmán írt zh-kat a mérésvezető a mérés második alkalmára kijavítja és pontozza (0-25 pont), majd a konzultáció során lehetőséget ad a kijavított dolgozat megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére.
  • A mérés első alkalmának végén beadott digitális mérési naplót a mérésvezető a mérés második alkalmára értékeli (de nem pontozza) és a konzultáció során az esetleges hibák megbeszélésre kerülnek.
  • A mérés második alkalmának végén beadott végleges digitális mérési naplót a mérésvezető a végleges jegyzőkönyvvel együtt értékeli. A végleges mérési naplóban a konzultáció során a napló első verziójára kapott megjegyzések alapján az első mérési alkalomra vonatkozó rész is javítható (formai javítások), de plusz információt csak a második alkalomra vonatkozó rész tartalmazhat (itt viszont szerepelhet az első alkalom feladatainak újramérése, kiegészítése).
  • A jegyzőkönyvet a mérőpár e-mailben elküldi a mérésvezetőnek legkésőbb a következő laborgyakorlatig. A mérésvezető a beadott végleges jegyzőkönyvet a beadást követő laborgyakorlatra kijavítja és a mérési naplóval együtt pontozza (0-75 pont), a konzultációs idősávban pedig szóban is értékeli, valamint lehetőséget ad a kijavított jegyzőkönyv megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére. Egy félévben egyszer lehetőség van egy jegyzőkönyvet egy héttel később leadni. A késést a laborvezetőnek jelezni kell. Minden további késés jegyzőkönyvenként és hetenként 10 pont levonással jár a félév végi pontszámból.
  • Egy mérésen a zárthelyi dolgozat, mérési napló és mérési jegyzőkönyvre kapott pontokból összesen 0-100 pont szerezhető. A mérés akkor sikeres, ha a hallgató a zárthelyi dolgozatra legalább 5 pontot, a mérési naplóra és a jegyzőkönyvre együtt legalább 35 pontot, a teljes mérésre összesen pedig legalább 50 pontot (50 %-ot) szerez.
 • Sikertelen laboratóriumi mérések pótlása
  • Sikertelen (azaz 5 pont alatti) zárthelyi dolgozat esetén a teljes mérést pótolni kell. Azonban, ha a mérésvezető az órai munka alapján úgy ítéli meg, hogy a hallgató a korábbi elégtelen zárthelyi dolgozat ellenére felkészült a mérés sikeres teljesítéséhez, akkor nem szükséges pótolni sem a dolgozatot sem a mérést. A felkészültség megítéléséhez a mérésvezető a mérés második alkalma közben feltehet néhány kérdést a hallgatónak. A kérdések vonatkozhatnak a méréshez kapcsolódó elméletre, a mérési feladatokra, mérési módszerekre. A mérésvezető a kérdésekre adott választ és az órai munkát nem pontozza, ilyenkor a végső pontszámba a dolgozat eredeti pontszáma kerül beszámításra.
  • Sikertelen mérési napló és jegyzőkönyv (azaz 35 pont alatti) esetén, ha csak minőségbeli hiányosság (formai hibák, nem megfelelő kidolgozás, hibaszámítás hiánya, stb.) a sikertelenség oka, akkor elég a sikertelen naplót és/vagy jegyzőkönyvet kijavítani és újra beadni. Ha azonban tartalmi hiányosság (nem megfelelően elvégzett mérés, hiányzó adatok, vagy feladatok, stb.) miatt sikertelen a napló/jegyzőkönyv, akkor az adott mérés első/második, vagy mindkét alkalmát a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon és időpontban a félév során pótolni kell.
  • A jegyzőkönyvet a mérőpárnak önállóan kell elkészítenie, hiszen csak így lehet megtanulni a mérések kiértékelését és a beszámolók elkészítését. Mások által elkészített jegyzőkönyv másolása ezért értelmetlen, és egyben súlyos etikai vétség is. Amennyiben a beadott jegyzőkönyv részben vagy egészében bizonyíthatóan nem önálló munka, akkor 0 pontot ér, pótolni kell, de ezen kívül a félév végi pontszámból is levonunk 50 pontot. Ha ez a félév során másodszor is előfordul, akkor a tárgy - az egyéb eredményektől függően - nem teljesíthető.
  • A mérés végső pontszámát az eredeti és a pótolt részek számtani közepe adja (mindkét alkalmat érintő igazolatlan hiányzás esetén a mérésre 0 pontot adunk, ekkor a végső pontszám a pótmérés pontszámának fele). Hiányzás miatt elmulasztott zárthelyi dolgozat a mérés második alkalmának elején kerül pótlásra (igazolt hiányzás esetén a zárthelyi dolgozat teljes pontszáma számít bele a végső pontszámba).
  • Javító mérést nem lehet végezni, a javításra az szorgalmi feladat magas szintű elkészítésével van lehetőség.
  • Egy félévben összesen legfeljebb két pótlási lehetőség van (napló/jegyzőkönyv újra beadását és teljes mérés pótlását is beleértve). Teljes mérés pótlására csak a labor mérési időszakban, lehetőség szerint valamelyik másik kurzus időpontjában, vagy legkésőbb a labor mérések végén megtartott pótlási alkalmon van lehetőség.

Laborbeosztás, mérőpárok, jegyek

Mérési feladatok

Szorgalmi feladat

Külön szorgalmi feladat ebben a félévben nem kerül kitűzésre. Szorgalmi feladatként az önálló otthoni mérések szorgalmi feladatait lehet elvégezni (ezek a feladatok saját ötletekkel is kiegészíthetők a mérésvezetővel történt egyeztetés után).

További hasznos információk

Műszerleírások

Műszerleírások

Laborvezetők

Tantárgyfelelős: Balogh Zoltán