Fizika 2i - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikibőlTartalomjegyzék

Tárgy adatok (2021. tavaszi félév)

  • Előadók: Dr. Kornis János és Dr. Vigh Máté (TTK Fizika Tanszék)
  • Helyszín: F29
  • Időpont: hétfő 8:15-10:00 (V.M.) és szerda 15:15-17:00 (K.J.)
  • Tárgykód: TE11AX24
  • Követelmények: 2/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Részletes leírás

Tárgykövetelmények

Jelenlét:

Nincs jelenlét követelmény.


Nagyzárthelyi:

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.

Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.

A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi:

Nincs.

Aláírás feltététele:

(nagyZH követelmény teljesítése) vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)

Figyelem! A 2019/2020-as tanévtől a Négyjegyű Függvénytáblázat egyik számonkérésen sem használható! A kisZH-kon csak számológép, a nagyZH-n és vizsgákon pedig ezen felül a kiosztott Képletgyűjtemény használható.

Mindez Prezi bemutatón

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek a nagyZH-ja legalább 70 pontos. Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.)

iMSc pontok

Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán, szerezhet IMSC pontokat. Ehhez egy iMSc-s gyakorlati feladat nehézségű példát kell megoldani a betekintés idején, vagy a következő vizsgaalkalom első 20 percében. Csak egy alkalommal lehet próbálkozni. A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.

Tematika

Elektromos és mágneses jelenségek

Sztatkus elektromos tér. Elektromos töltés fogalma, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Gauss-törvény. Elektromos potenciál. Kondenzátorok, a kapacitás fogalma. Az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben. A mágneses tér fogalma. Lorentz-erő. Áramra ható erő mágneses térben. Hall-effektus. A rúdmágnes és a Föld mágneses tere. Mágnesség alapfogalmai, mágneses adattárolás Mozgó töltések és áramok által keltett tér. A Biot-Savart-törvény. Az Ampere-törvény. Tekercsek mágneses tere. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata Faraday-féle indukciótörvény, mozgási indukció, önindukció. Tekercsek, transzformátorok. Időben változó elektromos tér. Egyenáramú hálózatok részletes analízise. Elektromos áramerősség és áramsűrűség. Az elektromos vezetőképesség és ellenállás fogalma, Ohm-törvény. Joule-törvény. Egyenáramú áramkörök, Kirchhoff-törvények. Az áramerősség és a feszültség mérése. Kondenzátor töltése és kisütése. (RC-kör). LR-körök. Maxwell-egyenletek rendszere. Egy speciális megoldás: elektromágneses hullámok. Elektromosságtan a hétköznapokban és műszaki alkalmazásokban az elektromotoroktól a távközlésig

Optika

A geometriai optika alapjai: törés, visszaverődés, lencsék és tükrök. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény. Optikai alkalmazások: mikroszkópok, távcsövek, holográfia, LCD kijelzők, stb.

Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Segédanyagok az előadáshoz

Online segédanyag

1. Elektrosztatika
2. Az elektromos áram
3. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
4. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
5. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
6. Mágnesség és mágneses adattárolás
7. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
8. Életünk és az elektromágneses hullámok
9. Optika és információ

Hallgatók által írt jegyzetek (2019)

Gaál Gergely jegyzete (teljes)
Fábián Dóra jegyzete (teljes)
Bicski Bálint jegyzete (utolsó EA hiányzik)

További ajánlott irodalom

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Serway-Jewett: Physics for Scientists and Engineers
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok
Irodov: Problems in general physics
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz

Gyakorlati feladatsorok

1. gyakorlat, 1. gyakorlat megoldásai
2. gyakorlat, 2. gyakorlat megoldásai
3. gyakorlat, 3. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
4. gyakorlat, 4. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
5. gyakorlat, 5. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
6. gyakorlat, 6. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
7. gyakorlat, 7. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai

ZH-k és vizsgák feladatsorai (2020)

NagyZH feladatsora megoldásokkal

ZH-k és vizsgák feladatsorai (2019)

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

Aláíráspótló ZH feladatsora
Aláíráspótló ZH megoldókulcsaGyIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki a gyakorlati vagy az előadáson való részvétel követelményét nem teljesítette? Nem.
2. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki sem a nagyZH-t, sem a pótZH-t nem írta meg? Ha legalább egy kis zh-t megpróbált megírni, igen.
3. Fel kell-e jelentkeznie Neptunban az aláíráspótló ZH-ra a megajánlott jegyért induló hallgatóknak? Nem.
4. Ha nem, akkor hogy lesz beírva a jegyük? Jelentkezni kell egy vizsgára, de nem kell eljönni. A Neptun miatt csak így tudjuk beírni a jegyet.
5. Lehet-e a számonkéréseknél (nagyZH, kisZH-k, vizsga) függvénytáblázatot használni? A 2019/2020-as tanévtől kezdve nem.
6. Függ-e a féléves viszgajegy kisZH-k és nagy ZH-k eredményeitől? Nem, csak azok sikeressége számít. Megajánlott jegy esetén a nagyZH eredménye számít.
7. Mit kell tudni a megajánlott jegyes ZH-ról? A póthéten, a pót-pótZH-val egyidőben írjuk, tematikája a félév második felének tananyaga (azaz a nagyZH-n kívüli rész).