Fizika 1 - Villamosmérnöki alapszak

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Markusferi (vitalap | szerkesztései) 2022. szeptember 21., 08:17-kor történt szerkesztése után volt.


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

 • Előadók: Márkus Ferenc (TTK Fizika Tanszék), Sarkadi Tamás (TTK Atomfizika Tanszék)
 • Tantárgykód: TE11AX21
 • Követelmények: 3/1/0/v
 • Részletes követelmények
 • Kredit: 4
 • Nyelv: magyar
 • Félévközi számonkérések: őszi félévben 4 házi + 1 nagyzh; tavaszi félévben nincs

A nagyzh-n íróeszközök használhatók. A mobiltelefonokat a táskába, kabátba kell tenni, és ezeket a fogasokon kell elhelyezni.

Aki nem tudja megírni a nagyzh-t, az a pótzh-n teljesítheti.

PótNagy zh (Csak azoknak, akik nem írtak nagyzh-t, vagy nincs meg a nagyzh-ból a 12 pontjuk.)
PótpótNagy vagy PótpótKis zh (a házi feladatok pótlása); A neptunban jelentkezni kell!
 • Félév végi jegy: írásbeli vizsga
 • A vizsga menete online számonkérés esetén:

A vizsga 8 órakor kezdődik. A mondatok és feladatok egymás után kerülnek kiküldésre a neptunon keresztül. A kiküldött vizsgasorok tartalmazzák a ki- és beküldési időket, valamint azokat az email címeket, amelyekre a megoldásokat küldeni kell! A feltüntetett email címek mindegyikére egyidejűleg el kell küldeni a megoldásokat! A mondatok megoldását - csak a kiegészítendő rész/részek - sorrendben tex (begépelt) formátumban, a feladatok olvasható megoldását kézzel írva, majd lefényképezve/szkennelve kell küldeni pdf formátumban. A fájl mérete 5MB-nál ne legyen nagyobb.

 • A vizsga menete jelenléti képzés esetén:

A 8.00 órai kezdés azt jelenti, hogy a vizsgalap a padon van és hozzá lehet kezdeni a kidolgozáshoz.

A vizsgaterembe legkésőbb 7.55-kor lehet belépni. Belépéskor a mobiltelefonokat és egyéb kommunikáló eszközöket a táskába, kabátba kell betenni. A táskát, kabátot a fogasokra, illetve a padsorok végében a falhoz kell elhelyezni. Ezt követően az ülésrendnek megfelelően mielőbb le kell ülni. A belépéssel egyidőben megkezdődik a vizsga, tehát nem lehet írott dolgokat lapozgatni, egymással beszélgetni, és egyáltalán bármivel a vizsgakezdést akadályozni. A dolgozatokat 8 óra előtt egy-két perccel elkezdjük kiosztani, azért, hogy a dolgozatírás 8 órakor megkezdődhessen és 10 órakor befejeződhessen.

A vizsga során íróeszközöket használhatnak, és személyi azonosítóval igazolják magukat.


A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a középiskolában is már valamilyen szinten megismert fizikai jelenségek mögött megbújó törvényszerűségek rendszerezése, felépítése, egységes gondolati keretbe illesztése, végső soron a természettudományos szemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. A fizika alaptörvényeiről elsajátított egyetemi szintű ismeretek nyitják meg az utat ahhoz, hogy később a képzésben részt vevő hallgató a modern korbeli tudományos és műszaki eredményekhez, eszközökhöz értő módon tudjon viszonyulni és alkotni.

A tantárgy keretében tárgyalt mechanika és hőtan csak az általános ismeretek közlésére szorítkozik. Itt elsősorban az axiomatikus felépítést és annak tapasztalati megalapozását van lehetőség megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál 10-15 perc tárgyhoz tartozó példafeladat bemutatása, video vagy demonstráció segíti.

A vizsgára való felkészülést segítendő a heti tematika, a gyakorlatok feladatai és megoldásai: A Fizika 1 tantárgy részletes tematikája heti bontásban

1. előadás
Matematikai alapok
Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Példák vektorok, vektorműveletek szemléltetésére utalva a leendő kinematikai, dinamikai összefüggésekre. Függvények változási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása.
2. előadás
A függvénygörbe alatti terület kiszámolása. Egyszerű példák, amelyek rámutatnak a leendő kinematikai összefüggésekre.
3. előadás
Mechanika
A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinematikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások.
4. előadás
Körmozgások, rezgőmozgások.
5. előadás
Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegysége.
6. előadás
Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás.
7. előadás
Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe. A súly és súlyos tömeg fogalma. Gyorsuló vonatkoztatási rendszerek, tehetetlenségi erők. Tömegpontrendszer. Tömegközéppont.
8. előadás
A munka és a teljesítmény fogalma. Munkatétel. Konzervatív erőtér. Mozgási és helyzeti energia, a mechanikai energiamegmaradás tétele.
9. előadás
Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele.
10. előadás
Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma.
11. előadás
Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig.
12. előadás
Rezgések. Harmonikus oszcillátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása.
13. előadás
Csillapított és gerjesztett rezgés. Mechanikai hullámok.
14. előadás
Hullámegyenlet és általános megoldása. Hullámok terjedési sebessége. Hullámtulajdonságok. Hullámok visszaverődése. Hullámok szuperpozíciója. Állóhullámok. Doppler-effektus.
15. előadás
Rezgések és hullámok a hétköznapokban: az időmérésre használt kvarc oszcillátoroktól az ultrahangos orvosi diagnosztikáig.
16. előadás
A hőmérséklet fogalma, mérése, kinetikus értelmezése. Belső energia, munkavégzés, hőközlés. Termodinamikai folyamatok.
17. előadás
Hőerőgépek, hőszivattyúk, hűtőgépek, termodinamikai körfolyamatok.
18. előadás
A termodinamika főtételei.
19. előadás
Fázisátalakulások. Ideális gázok állapotegyenlete. Fajhő és hőkapacitás.
20. előadás
Hővezetés, hőáramlás hősugárzás.
21. előadás
Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben.

Számolási gyakorlatok

Gyakorlatok beosztása - 2021. ősz


 • 1. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások
 • 2. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 1. és 2. fejezeteiben
 • 3. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 3. fejezetében
 • 4. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 4. és 5. fejezeteiben
 • 5. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 6., 7. és 8. fejezeteiben
 • 6. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 8. és 9. fejezeteiben
 • 7. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 10. fejezetében

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

Zh feladatsorok

Irodalom

"Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához"

IMSc-képzés