Fizika 1i - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2018. őszi félév)

  • Előadók: Papp Zsolt és Vigh Máté (TTK Fizika Tanszék)
  • Tárgykód: TE11AX03
  • Követelmények: 3/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: min. 3 db kis zárthelyi, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Részletes leírás

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek a nagyZH-ja és a pótlási héten megírt ,,megajánlott jegyes ZH-ja is legalább 70 pontos, valamint megvannak az aláírás feltételei (kis zh, jelenlét). Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.)

IMSC pontok

Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán (tehát nem csak az iMSc-s gyakorlatra járók), szerezhet IMSC pontokat. Ehhez egy "C" nehézségű feladatot kell megoldani a betekintés idején, vagy a következő vizsgaalkalom első 10 percében. Csak egy alkalommal lehet próbálkozni. A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.

Tárgykövetelmények

Jelenlét:

Az előadásokon 50% a jelenlét követelmény. (FIGYELEM! Az előadás jelenlét plusz pontokat ér. A 7. jelenléttől minden jelenlét egy plusz pontot ér. A plusz pontok legalább elégséges jegy elérése esetén beszámítanak a vizsgajegybe.)

Gyakorlatokon 70% a jelenlét követelmény.

Nagyzárthelyi:

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.

Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.

A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi:

A szorgalmi időszakban öt kis zh-t írunk. Az öt kis zh-ból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k (maximum 3 db) a pót nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. A sikeres Fizika felmérő megfelel egy sikeres kis zh-nak!

Aláírás feltététele:

[(kis zh követelmény teljesítése) vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)] és (70% jelenlét a gyakorlatokon) és (50%jelenlét az előadásokon)

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar kérésére minden számonkérésen (nagyzárthelyik, kiszárthelyik, vizsgák) használható a Négyjegyű Függvénytáblázat.

Mindez Prezi bemutatón

Zárthelyi időpontok

KisZH-t a harmadik gyakorlattól kezdve minden gyakorlat elején írunk.

Első nagyZH ideje: 2018 október 29. (hétfő), 17:15-18:45, termek: KF51,CHFMAX,K234,E1B,IB028

PótZH ideje: 2018 november 15. (csütörtök), 8:15-9:45, termek: IB028,K234,F29,F2E

Pót-pót (aláíráspótló) ZH ideje: 2018. december 10. (hétfő), 10:00-12:00, terem: F29

Tudnivalók a pót-pót (aláíráspótló) zárthelyiről: Akinek nem sikerült az eddigi nagyZH-n és pótZH-n elérni a 40%-ot, és/vagy a gyakorlatokon nem lett meg a minimálisan szükséges 2 db sikeres kisZH, annak lehetősége van az aláírás megszerzésére a pót-pótZH sikeres (40%-os) teljesítésével. Ez a zárthelyi a nagyZH és pótZH tematikáját és formátumát követi, azok feladatainak áttanulmányozása erősen ajánlott.

KisZH-k pótlási lehetősége: 2018. december 7. (péntek), 16:00, terem: K275

Tudnivalók a kisZH-k pótlási lehetőségéről: Akinek nem lett meg a sikeres 2 db kisZH-ja (vagy az egyiket kiváltó 0. fizikafelmérő), annak lehetősége van a sikertelen vagy a hiányzás miatt kimaradt kisZH-kat pótolni. Egymás után akár mind az 5 kisZH megpróbálható, de csak annak, aki legalább egy kisZH-t a félév során megírt (annak eredményétől függetlenül). A pótló kisZH-k javítása a helyszínen megtörténik.

KisZH-k pótlása IMSC-seknek: Az II01-03 tanköröknek a kiszh-k pótlása dec. 10-én, hétfőn, 13-15 órakor lesz (Helyszín: F. ép. III. lh. 2. em. 13. terem).


Konzultáció

Időpont: csütörtökönként a szorgalmi időszakban, 18.15 - 19.45, Dr. Orosz Lászlóval

Helye: F3213-as terem (F ép., III. lépcsőház, 2. em., 13-as előadő)

Gyakorlatok terembeosztása

IA01

László István

IA02

Vigh Máté

IA03

Grabarits András

IA04

Okvátovity Zoltán

IA05

László István

IA06

Papp Zsolt

IA07

Boros Csanád Örs

IA08

Okvátovity Zoltán

+Sz: 12:15-14:00 +Sz: 12:15-14:00 +H 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 ++Sz: 12:15-14:00 ++Sz: 12:15-14:00 ++H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00
R505 E407 E406 E407 R505 E407 E406 E407
IB01

Gulácsi Balázs

IB02

Boros Csanád Örs

IB03

Vigh Máté

IB04

Mihajlik Gábor

IB05

Szász Krisztián

IB06

Vigh Máté

IB07

Gulácsi Balázs

IB08

Mihajlik Gábor

+H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00
R506 R508 E404 E405 R506 R508 E404 E405

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz (jelenlét, ZH eredmények)

Tematika

Matematikai alapok: Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Függvények változási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása (deriválása). A függvénygörbe alatti terület kiszámolása.

Mechanika: A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinematikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások, körmozgások, rezgőmozgások. A differenciál és integrálszámítás, illetve a vektorok és vektorműveletek szemléltetése kinematikai példákon keresztül. Kinematikai mérések mindennapos életben használatos elektronikus eszközeinkkel. Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. A súly és súlyos tömeg fogalma. Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe. A munka és a teljesítmény fogalma, mozgási és helyzeti energia, energiamegmaradás tétele. Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele. Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma. Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig. Rezgések. Harmonikus oszcillátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása. Csillapított és gerjesztett rezgés. Rezgések a hétköznapokban időmérésre használt kvarcoszcillátoroktól a rezonanciakatasztrófáig.

Hőtan: Molekulák mozgása, nyomás és hőmérséklet kinetikus értelmezése. A hőtan alapfogalmai. Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben.

Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Segédanyagok az előadáshoz

Online segédanyag

1. Tér és idő
2. Mozgás és megjelenítése
3. Megmaradási törvények a mechanikában
4. Rezgések
5. Rend és rendetlenség
6. Hideg-meleg
7. Elektrosztatika
8. Ellenőrző kérdések, feladatok

Papp Zsolt előadásainak fóliái

Matematikai alapok

1. előadás 1. előadás (matematika bevezetővel) 2. előadás 3. előadás 4. előadás 5. előadás 6. előadás 7-8. előadás 9. előadás 10. előadás 11. előadás 12-13. előadás 14. előadás 15. előadás 16. előadás 17. előadás 18. előadás 19. előadás

Letöltéshez szükséges jelszót az előadótól lehet kérni.

Vigh Máté előadásainak táblatervei

1. előadás, 2. előadás, 3. előadás, 4. előadás, 5. előadás, 6. előadás, 7. előadás, 10. előadás

Bemutatott kísérletek, demonstrációk listája

További ajánlott irodalom

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Serway-Jewett: Physics for Scientists and Engineers
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok
Irodov: Problems in general physics
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Gyakorlati feladatsorok

1. gyakorlat, 2. gyakorlat, 3. gyakorlat (Okvátovity Zoltán megoldásai) , 4. gyakorlat, 5. gyakorlat, 6. gyakorlat, 7. gyakorlat

Következő kisZH tematikája

IMSc-képzés

ZH-k és vizsgák feladatsorai (2018)

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

Megajánlott jegyes ZH feladatsora
Megajánlott jegyes ZH megoldókulcsa

1. vizsga feladatsora
1. vizsga megoldókulcsa
1. vizsga részletes megoldásai

2. vizsga feladatsora
2. vizsga megoldókulcsa
2. vizsga részletes megoldásai

3. vizsga feladatsora
3. vizsga megoldókulcsa
3. vizsga részletes megoldásai

4. vizsga feladatsora
4. vizsga megoldókulcsa
4. vizsga részletes megoldásai

GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki a gyakorlati vagy az előadáson való részvétel követelményét nem teljesítette? Nem.
2. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki sem a nagyZH-t, sem a pótZH-t nem írta meg? Ha legalább egy kis zh-t megpróbált megírni, igen.
3. Fel kell-e jelentkeznie Neptunban az aláíráspótló ZH-ra a megajánlott jegyért induló hallgatóknak? Nem.
4. Ha nem, akkor hogy lesz beírva a jegyük? Jelentkezni kell egy vizsgára, de nem kell eljönni. A Neptun miatt csak így tudjuk beírni a jegyet.
5. Lehet-e a számonkéréseknél (nagyZH, kisZH-k, vizsga) függvénytáblázatot használni? Igen.
6. Függ-e a féléves viszgajegy kisZH-k és nagy ZH-k eredményeitől? Nem, csak azok sikeressége számít. Megajánlott jegy esetén a nagyZH eredménye számít.
7. Mit kell tudni a megajánlott jegyes ZH-ról? A póthéten, a pót-pótZH-val egyidőben írjuk, tematikája a félév második felének tananyaga (azaz a nagyZH-n kívüli rész).