Fizika 1i - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Papp (vitalap | szerkesztései) 2021. május 10., 14:57-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


Tartalomjegyzék

Zh a megajánlott jegyért

2020.12.17, csütörtök 15:15-16:45

Csak az írhat, akinek a zh eredménye eléri a 70 pontot.

Ha valaki a zh idején beteg volt, annak a pót zh eredménye számít.

Témakör: a zh utáni anyagrész.

Pót-pót ZH

2020.12.17, csütörtök 15:15-16:45

Jelentkezni kell rá a Neptunban. Fizetős.

Témakör: azonos a zh témakörével.

Tárgy adatok (2020. őszi félév)

  • Tárgyfelelős: Kornis János
  • Előadók: Kornis János és Vigh Máté (TTK Fizika Tanszék)
  • Tárgykód: TE11AX23
  • Követelmények: 3/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: min. 3 db kis zárthelyi, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Részletes leírás

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek a nagyZH-ja és a pótlási héten megírt megajánlott jegyes ZH-ja is legalább 70 pontos, valamint megvannak az aláírás feltételei (kis zh, jelenlét). Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.)

IMSC pontok

Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán (tehát nem csak az iMSc-s gyakorlatra járók), szerezhet IMSC pontokat. Ehhez egy nehezebb feladatot kell megoldani a betekintés idején, vagy a következő vizsgaalkalom első 20 percében. Csak egy alkalommal lehet próbálkozni. A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.

Tárgykövetelmények

Jelenlét:

Nincs kötelező jelenlét.

Nagyzárthelyi:

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.

Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.

A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi:

A szorgalmi időszakban öt kis zh-t írunk. Az öt kis zh-ból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k (maximum 3 db) a pót nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. A sikeres Fizika felmérő megfelel egy sikeres kis zh-nak!

Aláírás feltététele:

[(kis zh követelmény teljesítése) vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)]

Képletgyűjtemény

Képletgyűjtemény a nagyZH-hoz (ezt mindenki megkapja nyomtatva a ZH mellé)

Képletgyűjtemény a vizsgához (ezt mindenki megkapja nyomtatva a vizsga mellé)


Gyakorlatok terembeosztása

IA01

Frank György

IA02

Vigh Máté

IA03

Vigh Máté

IA04

Frank György

IA05

Vigh Máté

IA06

Szász Krisztián

IA07

Vigh Máté

IA08

Szász Krisztián

++Sz: 12:15-14:00 ++Sz: 12:15-14:00 +Sz: 12:15-14:00 +Sz: 12:15-14:00 +H 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00
E404 E405 E405 E404 R504 R505 R504 R505
IB01

Kürtössy Olivér Csaba

IB02

Kürtössy Olivér Csaba

IB03

Papp Zsolt

IB04

Beleznai Szabolcs

IB05

Sólyom András

IB06

Papp Zsolt

IB07

Beleznai Szabolcs

IB08

Sólyom András

IB09

Sulyok Ábel

++H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 ++H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00 +H: 15:15-17:00
E404 E404 E405 E406 E407 E405 E406 E407 R516

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz (szorgalmi feladatok, ZH eredmények)

Tematika

Matematikai alapok: Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Függvények változási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása (deriválása). A függvénygörbe alatti terület kiszámolása.

Mechanika: A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinematikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások, körmozgások, rezgőmozgások. A differenciál és integrálszámítás, illetve a vektorok és vektorműveletek szemléltetése kinematikai példákon keresztül. Kinematikai mérések mindennapos életben használatos elektronikus eszközeinkkel. Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. A súly és súlyos tömeg fogalma. Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe. A munka és a teljesítmény fogalma, mozgási és helyzeti energia, energiamegmaradás tétele. Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele. Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma. Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig. Rezgések. Harmonikus oszcillátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása. Csillapított és gerjesztett rezgés. Rezgések a hétköznapokban időmérésre használt kvarcoszcillátoroktól a rezonanciakatasztrófáig.

Hőtan: Molekulák mozgása, nyomás és hőmérséklet kinetikus értelmezése. A hőtan alapfogalmai. Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben.

Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Segédanyagok az előadáshoz

Online segédanyag

1. Tér és idő
2. Mozgás és megjelenítése
3. Megmaradási törvények a mechanikában
4. Rezgések
5. Rend és rendetlenség
6. Hideg-meleg
7. Elektrosztatika
8. Ellenőrző kérdések, feladatok


További ajánlott irodalom

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Serway-Jewett: Physics for Scientists and Engineers
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok
Irodov: Problems in general physics
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Kornis János diái

Kinematika, Dinamika 1, Dinamika 2,

Rezgések, Hőtan 1, Hőtan 2, Hőtan 3,

Gyakorlati feladatsorok

1. gyakorlat (megoldások)
2. gyakorlat (megoldások)
3. gyakorlat (megoldások)
4. gyakorlat (megoldások)
5. gyakorlat (megoldások)
6. gyakorlat (megoldások)


IMSc-képzés

ZH-k és vizsgák feladatsorai

2020

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai


2019

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

Megajánlott jegyes ZH feladatsora
Megajánlott jegyes ZH részletes megoldásai

1. vizsga feladatsora

2. vizsga feladatsora

3. vizsga feladatsora


2018

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

Megajánlott jegyes ZH feladatsora
Megajánlott jegyes ZH megoldókulcsa

1. vizsga feladatsora

2. vizsga feladatsora

3. vizsga feladatsora

4. vizsga feladatsora

GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki a gyakorlati vagy az előadáson való részvétel követelményét nem teljesítette? Nem.
2. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki sem a nagyZH-t, sem a pótZH-t nem írta meg? Ha legalább egy kis zh-t megpróbált megírni, igen.
3. Fel kell-e jelentkeznie Neptunban az aláíráspótló ZH-ra a megajánlott jegyért induló hallgatóknak? Nem.
4. Ha nem, akkor hogy lesz beírva a jegyük? Jelentkezni kell egy vizsgára, de nem kell eljönni. A Neptun miatt csak így tudjuk beírni a jegyet.
5. Lehet-e a számonkéréseknél (nagyZH, kisZH-k, vizsga) függvénytáblázatot használni? Nem.
6. Függ-e a féléves vizsgajegy kisZH-k és nagy ZH-k eredményeitől? Nem, csak azok sikeressége számít. Megajánlott jegy esetén a nagyZH eredménye számít.
7. Mit kell tudni a megajánlott jegyes ZH-ról? A póthéten, a pót-pótZH-val egyidőben írjuk, tematikája a félév második felének tananyaga (azaz a nagyZH-n kívüli rész).

Fizika 2 verseny